Fairtrade Kaffe

Det mesta av världens kaffebönor odlas oftast inom familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom, och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer ofta kaffet på stora kaffeauktioner där många stora internationella företag handlar.

Den ekonomiska osäkerheten för odlarna är ett av de största problemen. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket och ibland ligger råvarupriset för kaffe till och med en bra bit under vad det kostar för odlarna att producera kaffet. Handelskedjan för kaffe är lång och svårspårad och odlarna har därför svårt att hävda sina intressen på marknaden – deras del i vinsten är mycket liten.

125 miljoner människor är beroende av kaffe för sitt uppehälle

Utmaningar i branschen

Det är dock svårt för flertalet odlare att ställa om sin produktion till något mer ekonomiskt lönsamt då kaffeodlingen många gånger handlar om långvariga familjetraditioner, bristande kunskap om alternativa försörjningsmöjligheter samt ekonomiska hinder.

Under senare år har även klimatförändringarna påverkat kaffeodlarna på ett mycket märkbart sätt. Många av dagens kaffeodlingar kan slås ut runt år 2050, på grund av ett torrare och varmare klimat. En del odlare kan inte se en framtid i att odla kaffe och tvingas lämna sin gård i jakten på en alternativ inkomst. Många stora multinationella företag har insett problematiken och arbetar för att säkerställa framtidens kaffe genom att köpa certifierat kaffe samt göra egna investeringar direkt i dessa länder.

25 miljoner odlare med egen mark producerar 80% av all världens kaffe

Vad gör Fairtrade?

Kaffe var den första produkten som det utarbetades Fairtrade-kriterier för, vilket skedde i slutet av 1980-talet som en följd av kaffeodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation. Kaffe produceras huvudsakligen av odlare med egen mark, i familjejordbruk.

Plantageproduktion, med anställd arbetskraft, är fortfarande relativt ovanligt. Därför kan endast kooperativ och liknande organisationsformer certifieras enligt internationella Fairtrade-kriterier. Producentorganisationens medlemsantal kan variera från cirka hundra upp till tiotusentals enskilda kaffeodlare som organiserat sig i syfte att uppnå stordriftsfördelar och enklare kunna sälja sitt kaffe på världsmarknaden.

Nu är var 10:e kopp kaffe i Sverige Fairtrade-märkt

Kriterier för märkning av kaffe

  • Fairtrades kriterier hjälper odlarna att ställa om till miljövänliga odlingstekniker, såsom utveckling av näringsrika jordar, vilket minskar användningen av kemikalier.
  • Många Fairtrade-certifierade kaffekooperativ är även ekologiskt certifierade.
  • Fairtrade uppmuntrar och möjliggör för producenterna att fortsätta att skydda omgivande miljö och göra det till en integrerad del av deras jordbruk.
  • Fairtrade ger odlarna avgörande finansiering, liksom teknisk rådgivning, för att investera i olika lösningar.
  • Många kaffekooperativ använder Fairtrade-premien till att ersätta gamla eller sjuka kaffebuskar.
  • Genom Fairtrade får odlarna större medvetenhet om klimatfrågan och den egna påverkan på miljön. Odlarna får även tillgång till teknisk kunskap.