Personuppgiftspolicy & behandlingar

~

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

 

 

 

Innehåll

 1. Vilka är MIGAB Kaffelösningar AB?
 2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
 3. Vilka data samlar MIGAB Kaffelösningar in och hur används den
 4. Säkerhet
 5. Samarbetspartners
 6. Hur används cookies
 7. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
 8. Överföring av information
 9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

 

 

 

1. Vilka är MIGAB Kaffelösningar AB

I denna policy kallas MIGAB Kaffelösningar AB. Organisations nummer 556981-8468 för MIGAB och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

MIGAB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, Chat eller direkt på ett kundbesök, mässa eller annat sätt.

MIGAB går att nå på följande sätt: Post: MIGAB Kaffelösningar AB, Box 1103, 121 15  Enskededalen, Tel: 08-828 880 80 E-post: info@kaffelosningar.se

t

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.kaffelosningar.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av, vår app. och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som MIGAB samlar in och hur den används

MIGAB agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att MIGAB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

MIGAB agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har MIGAB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

MIGAB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av MIGAB:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på MIGAB ska följa MIGAB:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till M*IGAB utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. Leverantörer till MIGAB Kaffelösningar AB

MIBAG jobbar med ett flertal leverantörer. MIGAB förbinder sig att ha personuppgiftsavtal med samtliga leverantörer samt att dessa leverantörer förutom att följa GDPR även följer MIGAB:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i MIGAB:s interna informationssäkerhetspolicy.

[

6. Hur används cookies?

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

 

7. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

MIGAB använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av MIGAB:s produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

8. Överföring av information

MIGAB sparar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra anställda.

 

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos MIGAB Kaffelösningar har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. 
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och MIGAB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 08-128 880 80, eller via e-post info@kaffelosningar.se.